Priser

Varmeåret  går fra 1. januar til 31. december og betalingen foregår ved indbetaling af 4 årlige acontorater og en årlig regulering (årsafregning), baseret på individuelle målinger af energibruget. aflæsning af målere foregår ultimo december ved automatisk radioaflæsning.

Taksterne bliver hvert år anmeldt til Forsyningstilsynet.

Kontrol og mærkning af målere til energiafregning er underkastet en omfattende lovgivning, som bl.a. kræver at varmeværket har etableret et kontrolsystem. Dette kontrolsystem er beskrevet i en kontrolmanual, som forefindes på varmeværkets kontor.

For at minimere indkøbsprisen på energi er der indført en afkølingsmodel, som skal motivere varmeaftagerne til at afkøle fjernvarmevandet mest muligt. Denne model tilstræber en retfærdig vurdering af den enkelte varmeaftagers s mulighed for at afkøle inden for de fastsatte grænser.

//